INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI IMUNI s.r.o.
(dále jen jako „IMUNI“)

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (o všeobecném nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), tímto plníme informační povinnost ve smyslu čl. 13 a násl. GDPR.

Správce osobních údajů a kontakt na správce
Správcem osobních údajů, či případně jejich zpracovatelem je společnost IMUNI s.r.o., sídlem Bezručova 1863/58, 692 01 Mikulov, IČO 09715541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 120465.
Pokud se na správce osobních údajů, tj. společnost IMUNI bude chtít kterýkoli subjekt údajů v průběhu zpracování údajů obrátit, lze správce kontaktovat na tel. čísle +420 604 257 007, na e-mailové adrese support@imuni.eu, případně též v sídle správce, společnosti IMUNI.

Prohlášení společnosti IMUNI
Společnost IMUNI tímto prohlašuje, že coby správce osobních údajů ve smyslu GDPR i zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména pak již odkazovaným nařízením GDPR. Veškeré osobní údaje subjektů údajů budou zpracovány jen na základě platného právního důvodu (plnění smlouvy, oprávněný zájem, zákonná povinnost nebo udělený souhlas se zpracováním).

Rozsah zpracování
V souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti společnost IMUNI zpracovává a uchovává osobní údaje svých zákazníků či potenciálních zákazníků v následujícím rozsahu:
potenciální zákazníci
jméno a příjmení zákazníka, titul
e-mailová adresa
neregistrovaní zákazníci
jméno a příjmení zákazníka, titul
telefonní číslo
e-mailová adresa
adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa
bankovní spojení
fakturační údaje
registrovaní zákazníci s uživatelským účtem a distributoři
jméno a příjmení zákazníka, titul
telefonní číslo
e-mailová adresa
adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa
datum narození
bankovní spojení
fakturační údaje
fotografie, audiovizuální záznam

Účel zpracování a právní základ zpracování
Osobní údaje subjektů údajů společnost IMUNI využívá pro:
zajištění řádné realizace smluvního vztahu – zpracování za účelem řádného plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Zpracování všech osobních údajů vyjmenovaných v bodě 3. písm. b) a c) tohoto dokumentu je nezbytné pro řádné plnění smlouvy. V případě, že subjekt údajů s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Tento rozsah osobních údajů je společnost IMUNI oprávněna dále zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.
vedení účetnictví – zpracování na základě zákona ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
Osobní údaje jsou v nezbytně nutném rozsahu též zpracovány za účelem plnění zákonné povinnosti společnosti IMUNI, a sice vedení evidence o jejích příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví.
přímý marketing – zpracování na základě oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Společnost IMUNI je na základě ust. § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněna používat elektronickou adresu a telefonní číslo zákazníka za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních služeb obdobných těm, které již zákazníkovi poskytla. Oprávněným zájmem v tomto případě je záměr společnosti IMUNI o další rozvoj své podnikatelské činnosti.

přímý marketing – zpracování na základě souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
Společnost IMUNI dále může zpracovávat osobní údaje subjektů údajů v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo na podkladě výslovného souhlasu subjektu údajů, který není zákazníkem a který se dobrovolně přihlásí k odběru obchodních sdělení týkajících se podnikatelské činnosti společnosti IMUNI.

reklamní účely – zpracování na základě oprávněného zájmu správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Společnost IMUNI zpracovává osobní údaje distributorů v rozsahu fotografie či audiovizuální záznam pro použití k marketingovým, reklamním, propagačním a obchodním účelům, a to za účelem zvýšení povědomí o činnosti správce a dovněž i distributorů a maximalizace zisku. Společnost IMUNI výslovně uvádí, že tyto údaje mohou být zveřejněny na webu správce a také na sociálních sítích na profilu IMUNI.

přehled distributorských sítí – zpracování na základě oprávněného zájmu správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Společnost IMUNI zpracovává osobní údaje distributorů v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo za účelem poskytnutí těchto informací nadřízeným distributorům v rámci téže distributorské větve IMUNI, a to se záměrem zlepšení prodejních výsledků jednotlivých distributorů, koučování a motivace distributorů z nižších úrovní k jejich růstu a postoupení na vyšší úroveň.

Cookies
Při návštěvě webových stránek IMUNI odešle server IMUNI na zařízení subjektu údajů malé množství dat a uloží je tam a při každé další návštěvě data pošle zpět serveru – tento krátký textový soubor obsahuje specifický řetěz znaků s jedinečnými informacemi o subjektu údajů a je znám jako cookies.

Zákon uvádí, že lze ukládat cookies na zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz příslušné webové stránky. Pro všechny ostatní typy cookies je nutný souhlas vlastníka zařízení. Většina prohlížečů je nastavena tak, aby cookies přijímala. Subjekty údajů však mají možnost nastavit si prohlížeč tak, aby cookies blokoval nebo aby jej o zaslání cookies informoval. Bez cookies však některé služby nebo funkce nebudou správně fungovat.
Internetové stránky IMUNI využívají různé druhy cookies, především pak cookies „první strany“, tedy cookies používané pouze webovými stránkami IMUNI a cookies „třetích stran“ (tedy cookies pocházející z internetových stránek třetích stran).
Cookies první strany jsou využívány pro ukládání uživatelských preferencí a údajů, potřebných během návštěvy subjektu údajů na internetových stránkách. Cookies třetích stran jsou používány pro sledování uživatelských trendů a vzorců chování, cílení reklamy, a to za pomoci třetích stran – poskytovatelů webových statistik.

Cookies třetích stran použité pro sledování trendů a vzorců chování využívají pouze internetové stránky IMUNI a poskytovatele webových statistik, nejsou sdíleny s žádnou další třetí stranou.
Navštívené stránky mohou do cookies ukládat veškeré informace, které o konkrétním subjektu údajů zjistí a je tak možné monitorovat zájmy a preference subjektu údajů.
IMUNI využívá následující cookies: Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel a Sklik. Bližší informace o používaných cookies lze získat na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs#types-of-cookies; https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr/; a https://www.facebook.com/business/help/471978536642445?id=1205376682832142.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Osobní údaje subjektů údajů jsou chráněny maximální mírou zabezpečení, a to jak ty ve fyzické podobě, tak i ty v elektronické podobě.

Osobní údaje bude společnost IMUNI uchovávat maximálně po dobu 10 let od okamžiku, kdy došlo k poskytnutí konkrétního plnění či k ukončení smlouvy. Poté společnost IMUNI provede likvidaci veškerých osobních údajů.

Předávání osobních údajů třetím osobám
K osobním údajům subjektů údajů mají přístup zaměstnanci a spolupracovníci společnosti IMUNI.
Společnost IMUNI dále informuje, že pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáže zajistit vlastními silami, tato využívá služeb a aplikací třetích osob, které ve vztahu ke společnosti IMUNI vystupují v pozici zpracovatelů. Jedná se o následující kategorie zpracovatelů:
smluvní partner dodávající účetní / daňové služby
smluvní partner dodávající IT služby

Společnost IMUNI dále upozorňuje, že v rámci své podnikatelské činnosti na bázi síťového marketingu mohou být osobní údaje subjektu údajů – distributorů sdíleny členům a spolupracujícím subjektům ve vzestupné sponzorské linii, v níž je člen zaregistrován.

Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii
Společnost IMUNI zpracovává osobní údaje výhradně v zemích Evropské unie či v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Práva subjektů údajů v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů mají subjekty údajů řadu práv, jak jsou uvedena níže. Pokud bude chtít subjekt údajů některého z těchto práv využít, nechť kontaktuje společnost IMUNI na kontaktní údaje, jak jsou uvedeny výše v bodě 1. tohoto dokumentu.
Subjekty údajů mají zejména následující práva:
a) právo na informace: je plněno těmito zásadami zpracování a ochrany osobních údajů
b) právo na přístup: v případě požadavku subjektu údajů mu ve lhůtě 1 měsíce bude sděleno, jaké osobní údaje o jeho osobě společnost IMUNI zpracovává a proč
c) právo na doplnění a změnu osobních údajů: v případě žádosti subjektu údajů o změnu nebo doplnění osobních údajů tyto společnost IMUNI u sebe změní
d) právo na omezení zpracování: pokud se subjekt údajů domnívá, že společnost IMUNI zpracovává jeho nepřesné údaje, domnívá se, že společnost IMUNI provádí zpracování nezákonně, ale subjekt údajů nechce všechny údaje smazat, nebo pokud subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování. Omezit může subjekt údajů také jen rozsah osobních údajů nebo účel zpracování.
e) právo na přenositelnost: v případě požadavku subjektu údajů mu ve lhůtě 1 měsíce společnost IMUNI sdělí, které z jeho osobních údajů zpracovává a proč, a to ve strojově čitelné podobě, aby subjekt údajů své osobní údaje mohl vzít a přenést je k někomu jinému
f) právo na výmaz (být zapomenut): v případě oprávněného požadavku subjektu údajů ve lhůtě 1 měsíce vymaže společnost IMUNI veškeré jeho osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh, případně subjekt údajů sdělí, které údaje byly smazány a odůvodní, které smazat nebylo možné a proč
g) stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů: v případě, že se subjekt údajů domnívá, že s jeho údaji nezachází společnost IMUNI v souladu se zákonem, má právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů

Možnost odvolání souhlasu
Společnost IMUNI tímto subjekty údajů informuje o tom, že poskytuje-li subjekt údajů některé své osobní údaje k určitému účelu jejich zpracování na podkladě svého souhlasu, je subjekt údajů v souladu s čl. 7 GDPR oprávněn tento svůj souhlas kdykoli bezplatně odvolat.
Subjekt údajů svůj souhlas platně odvolá tehdy, když společnosti IMUNI některým ze způsobů a skrze kontaktní údaje uvedené v bodě 1., že svůj dříve poskytnutý souhlas odvolává, přičemž takové sdělení se musí dostat do dispozice společnosti IMUNI.
Současně tímto společnost IMUNI upozorňuje, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Mlčenlivost
Všechny zákazníky i potenciální zákazníky tímto společnost IMUNI ujišťuje, že její zaměstnanci i spolupracovníci, kteří se budou jakkoli podílet na zpracování osobních údajů subjektů údajů jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení příslušného pracovněprávního či jiného závazkového vztahu se společností IMUNI.
Bez výslovného souhlasu subjektu údajů nebudou jeho osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně než té, která je výslovně vyjmenována v tomto dokumentu.

Závěrečná prohlášení
Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů je společnost IMUNI oprávněna kdykoli jednostranně měnit.

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů platí od 1. 4. 2021.