Podmínky soutěže – Letní výzva s IMUNI

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže s názvem „Letní výzva s IMUNI“ (dále jen „soutěž“) je společnost Imuni s.r.o. se sídlem Bezručova 1843/58 Mikulov, 69201, CZ, IČO: 09715541, zapsaná v Obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně oddíl C, vložka120465, (dále jen „pořadatel”). Pořadatel vydává tato pravidla soutěže (dále jen “pravidla”).

Cílem soutěže je podpora a propagace služeb Pořadatele za účelem uplatnění na relevantním trhu.

2. Trvání soutěže

Soutěž se uskuteční ve dnech od 25.6.2022 do 31.10.2022. Registrace do soutěže je nejpozději do 31.8.2022. 

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se pro účely těchto pravidel rozumí fyzická osoba:

s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem na území České nebo Slovenské republiky, která má více než 15 let, která splní podmínky účasti v soutěži podle pravidel, s výjimkou zaměstnanců pořadatele a jejich blízkých osob.

4. Podmínky pro zařazení do soutěže

Do soutěže bude zařazen každý účastník, který se zaregistruje podle podmínek, zakoupí si a bude po dobu minimálně dva měsíce konzumovat produkty IMUNI k optimalizaci váhy (měsíční balení Endokanabinoidní dieta), zašle své foto, vyplněnou tabulku „před“ a „po“  a po ukončení výzvy splní podmínky soutěže. Podrobně vysvětleno v bodě 6. Následně, nejpozději 31.10.2022 určí zvolená porota firmou IMUNI po vzájemné poradě výherce cen.

Účastník soutěže uděluje svůj souhlas s účastí v soutěži podle těchto pravidel, souhlas se zněním pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry podle pravidel. Pořadatel soutěže není zodpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během soutěže.

Balíčkem IMUNI se rozumí:

– 1 měsíční balíček Endokanabinoidní dieta – Cocoa, Blueberry.

– 3 měsíční balíček Endokanabinoidní dieta – Cocoa, Blueberry

5. Určení výherců

Určení výherců soutěže proběhne po vzájemné poradě IMUNI týmu a dalších vybraných porotců, na základě jejich subjektivního zhodnocení a zaslaných odpovědí z dotazníků všech účastníků soutěže. Výherce první ceny o nejlepší proměnu určí porota a druhá až čtvrtá cena proběhne losováním účastníků, kteří splnili podmínky soutěže. Výherce bude s oznámením o výhře kontaktovat zaměstnanec IMUNI nebo pověřený zástupce během 20 pracovních dnů od termínu hodnocení.

Výherce bude informován o výhře prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

Pořadatel má právo vyřadit účastníka soutěže v případě podezření z porušení pravidel soutěže nebo použití neregulérních postupů.

6. Postup registrace do soutěže

  1. Účastník soutěže si zakoupí produkty, speciálně 1 nebo 3 měsíční balíčky IMUNI specifikované v bodě 4.
  2. Účastník soutěže pořídí fotografii svého celého těla (zepředu, zezadu, z boku) včetně svého obličeje. V případě, že účastník soutěže odmítá vyfotografovat tvář, je povinné, aby na fotce držel jeden z produktů Imuni ve své ruce.
  3. Účastník soutěže zašle své fotografie, spolu s číslem objednávky balíčku (na každý balíček lze registrovat pouze jednoho účastníka) a základními údaji (jméno a příjmení, výška, váha, datum, fotografie na začátku výzvy ideálně v pdf tabulce #letnivyzva) na adresu soutez@imuni.eu s předmětem: „Registrace do soutěže“
  4. Po 30-ti a 60-dnech zašle své fotografie, spolu s číslem objednávky balíčku a základními údaji (jméno a příjmení, výška, váha, datum fotografie na začátku akce) na adresu soutez@imuni.eu s předmětem: „Výsledek po 30-ti dnech“ a „Výsledek po 60-ti dnech“
  5. Každý účastník má právo zaslat i další fotky s jeho postupem, nejpozději však do konce soutěže.
  6. Pořadatel má právo žádat opravné fotky a účastník soutěže je povinen tyto fotky pořídit do 3 dnů od oznámení pořadatelem.

7. Výhra a oznámení výhry

1. Cena: Apple Watch – nejlepší proměna (volba poroty)

2. Cena: Apple Airpods – losování ze všech účastníků, kteří splnili podmínky

3. Cena Měsíční balení Endokanabinoidní diety – losování ze všech účastníků, kteří splnili podmínky.

4. Cena 100 Euro do e-peněženky ve Vašem účtu Imuni – losování ze všech účastníků, kteří splnili podmínky.

Výherce bude kontaktován a obeznámen o způsobu předání výhry prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky nejpozději do 28.11.2022.

V případě, že se nepodaří s výhercem zkontaktovat do 14 dnů od určení výherce, bude určen nový výherce.

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí, zda podmínky stanovené pro danou cenu byly splněny či nikoli. Ceny nemohou vyhrát soutěžící, kteří nesplnili, byť jen částečně, podmínky stanovené pro výhru ceny.

Pokud Výherce do 3 dnů od zkontaktování neprojeví souhlas s nabytím výhry, vzdá se výhry, odepře souhlas, resp. nesplní-li jinou podmínku podle těchto pravidel, výhru získává nově určený náhradník.

8. Osobní údaje

Každý účastník uděluje svou účastí v soutěži pořadateli souhlas k tomu, aby jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, odeslané fotografie, email a telefonní číslo byly

zpracovávány za účelem uspořádání soutěže a vyhodnocení soutěže. Tento souhlas je udělen dobrovolně na dobu konání a vyhodnocení soutěže, po nezbytně dlouhou dobu na předání cen. Výherci soutěže dále souhlasí s tím, aby jejich jméno, příjmení a výhra byly zveřejněny zejména na webové a facebookové stránce IMUNI.

Účastník soutěže uděluje svůj souhlas se zveřejněním svých fotografií bez jakéhokoli dodatečného souhlasu pro firemní a marketingové účely pořadatele. Tento souhlas je udělen dobrovolně na dobu 10 let v plném rozsahu.

Výherci dále souhlasí s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nezbytné pro účast v soutěži. Odvolání souhlasu má za následek vyloučení ze soutěže. Pořadatel soutěže je také oprávněn před likvidací osobních údajů tyto údaje anonymizovat a použít ke statistickým účelům, aby například zjistil, kolik osob se zúčastnilo soutěže a pod.

Další podmínky zpracování osobních údajů jsou upraveny v Ochraně osobních údajů pořadatele.

9. Daně

Pořadatel nebude zodpovídat za daně vyplývající z výhry.

10. Zvláštní ustanovení

Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými účastníky soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. Výherce nemá právní nárok na výměnu výhry/ceny nebo výplatu její hodnoty formou peněžní nebo jiné kompenzace. 

Zapojením se do soutěže vyjadřují účastníci soutěže svůj souhlas řídit se těmito pravidly.

V Mikulově 13.7.2022